☺️️近期我们正在更新一个新样式,希望你会喜欢!
Win10中桌面等文件夹名称变成英文了怎么办?

遇到此问题不要着急,首先肯定的是desktop.ini在搞鬼,要么是被攥改了,要么是丢失了该文件,解决方案也就是围绕着这些个点来。

普及一下,desktop.ini是系统可识别的一个文件,作用是存储用户对文件夹的个性设置(用户更换文件夹图标等等都会生成desktop.ini)。当然我们不排队病毒也会生成这样的文件来误导你。

如何恢复到原始的名称及图标呢?

方法一:

1、通过右键打开属性对话框,接着切换到位置,你可以先记住自己的当前桌面所在路径,接着任意地输入一个文件夹的位置,前提是不存在的文件夹,否则可能会影响到已存在的文件,一路确认即可;

2、重复上述,将目录改成原来的路径,点击确认,当提示是否移动时,点击确认即可,完成后进行一次注销操作。

方法二:

当上述的操作不能恢复,那可能是受到了系统的某些干扰,我们可以采用手工的操作,如下:

以下是 Windows 10 用户目录里各种文件夹内 desktop.ini 文件内容,编辑之前先去除文件属性

attrib -h -r -s -a desktop.ini

编辑完成后重新添加文件属性

attrib +h +r +s +a desktop.ini

Contacts 联系人

[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%CommonProgramFiles%\system\wab32res.dll,-10100
InfoTip=@%CommonProgramFiles%\system\wab32res.dll,-10200
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-181

Desktop 桌面

[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21769
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-183

Documents 文档

[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21770
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-112
IconFile=%SystemRoot%\system32\shell32.dll
IconIndex=-235

Download 下载

[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21798
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-184

Favorites 收藏夹

[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21796
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-115
IconFile=%SystemRoot%\system32\shell32.dll
IconIndex=-173

Links 链接

[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21810
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-185
DefaultDropEffect=4
[LocalizedFileNames]
RecentPlaces.lnk=@shell32.dll,-37217
Desktop.lnk=@shell32.dll,-21769
Downloads.lnk=@shell32.dll,-21798

Music 音乐

[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21790
InfoTip=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-12689
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-108
IconFile=%SystemRoot%\system32\shell32.dll
IconIndex=-237

Pictures 图片

[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21779
InfoTip=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-12688
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-113
IconFile=%SystemRoot%\system32\shell32.dll
IconIndex=-236

Save Games 保存的游戏

[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21814
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-186

Searches 搜索

[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-9031
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-18
[LocalizedFileNames]
Indexed Locations.search-ms=@searchfolder.dll,-32820
Everywhere.search-ms=@searchfolder.dll,-32822

Videos 视频

[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21791
InfoTip=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-12690
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-189
IconFile=%SystemRoot%\system32\shell32.dll
IconIndex=-238
相关推荐:
说到Windows 7也许你还在为大家都知道的功能赞叹,其实,在Windows 7中有很多被大家忽略的功能,在这里就为大 […]
在中文Windows系统中,如果一个文本文件是UTF-8编码的,那么在命令行窗口中不能正确显示内容。在默认情况下,命令行 […]
用过Linux的朋友都知道linux中有软链接的概念,可以通过ln命令创建到目录或文件的软链接,软链接的好处就是可以让一 […]
大家都知道win10自带.net 4,在.net3.5下开发的软件无法运行,会提示需要安装.net3.5联网更新又太麻烦 […]
微软称这是一种进程缓存技术,有点类似安卓,看似进程驻留,但是不影响你泡新妹子的,当你运行的软件或应用需求更多的内存时会自 […]
手机扫一扫即可带走我!